Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Zdravstvena ekologija

GODINA UČENJA: 3. godina

SEMESTAR: 5.

BROJ ECTS BODOVA: 1,5

CILJEVI PREDMETA: Studenti će znati nabrojati i objasniti osnovne pojmove i odnose u ekologiji, toksikologiji i epidemiologiji. To će omogućiti njihovo razumijevanje mehanizama djelovanja najvažnijih fizikalnih, kemijskih i bioloških čimbenika iz okoliša na ljudsko zdravlje. Studenti će znati objasniti posljedice takvih učinaka te opisati odgovornosti i obveze zdravstvenih radnika u njihovoj prevenciji. Stečeno znanje studenti će moći koristiti u daljnjem izučavanju toksikologije i epidemiologije; steći će uvid u važnu ulogu farmaceuta/medicinskih biokemičara u provedbi javnozdravstvenih mjera te će razviti svijest o važnosti zaštite okoliša.

PREDUVJETI: Upis predmeta: upisan 5. semestar.

ISHODI UČENJA: Nakon položenog kolegija student će moći:

 

  1. Objasniti osnovne pojmove u ekologiji, epidemiologiji i toksikologiji (ekosustav, biosfera, biom, biocenoza, biotop, akutna i kronična toksičnost, putevi izloženosti, odnos doza-odgovor, epidemiološke studije itd).
  2. Definirati osnovne pojmove u zaštiti okoliša (održivi razvoj) te globalne ekološke probleme (otpad, globalno zatopljavanje) te objasniti njihov utjecaj na zdravlje čovjeka.
  3. Objasniti važnost pitke vode, nabrojati kategorije voda, prepoznati zdravstvene rizike vezane uz lošu kvalitetu/nedostatnu opskrbu vodom, opisati važnost monitoringa ostataka lijekova/metabolita lijekova u vodi.
  4. Objasniti pojam kvalitete zraka, opisati najvažnije pojmove vezane uz kvalitetu zraka (smog, foto-smog), nabrojati kategorije kvalitete zraka, prepoznati zdravstvene rizike vezane uz lošu kvalitetu zraka.
  5. Nabrojati, opisati i objasniti mehanizme djelovanja potencijalno štetnih kemijskih čimbenika okoliša (teški metali, mikotoksini, pesticidi, dioksini, produkti nastali termičkom obradom hrane, prehrambeni aditivi,), objasniti moguće posljedice za zdravlje i predložiti mjere prevencije izloženosti.
  6. Opisati vrste zračenja te nabrojati i objasniti zdravstvene rizike izloženosti različitim vrstama zračenja (UV zračenje, radioaktivno zračenje, ELF zračenje), predložiti metode zaštite od zračenja i prevencije mogućih posljedica na zdravlje.
  7. Opisati mogućnosti i obveze zdravstvenih radnika (farmaceuta) u aktivnom sudjelovanju u promicanju zdravog načina života (prehrana, kretanje), edukaciji pacijenata (cijepljenje, prestanak pušenja,prevencija spolno prenosivih bolesti, prevencija dijabetesa i kardiovaskularnih bolesti)  i podršci kod oboljenja uzrokovanih izloženošću različitim čimbenicima okoliša (pridržavanje terapiji).

Sadržaj predmeta:

Opis predmeta - Studij farmacije

Opis predmeta - Studij medicinske biokemije

Nastavnici

Tit. Ime i prezime
izv. prof. dr. sc. Dubravka Vitali Čepo Izvanredni profesor Voditelj
doc. dr. sc. Lovorka Vujić Docent