Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Natječaji

18.5.2018.

NATJEČAJ

Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet raspisuje               N A T J E Č A J   za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto III. vrste - informatički referent, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu  

11.5.2018.

NATJEČAJ

Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet raspisuje     N A T J E Č A J   za izbor jednog poslijedoktoranda na znanstveno-istraživačkom projektu HRZZ IP-09-2014-1501: „Dizajniranje, sinteza i evaluacija derivata primakina, vorinostata i sorafeniba kao potencijalnih citostatika”, voditeljice prof. dr. sc. Branke Zorc na Zavodu za farmaceutsku kemiju, u punom radnom vremenu, na određeno vrijeme za vrijeme trajanja projekta do 30.11.2019

11.5.2018.

NATJEČAJ

Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet raspisuje     N A T J E Č A J   za izbor jednog (m/ž) doktoranda na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju asistent, u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, polje farmacija, u punom radnom vremenu, na određeno vrijeme od 4 godine,  za potrebe "Projekta razvoja karijera mladih istraživača - izobrazba novih doktora znanosti" voditeljice izv. prof. dr. sc. Zrinke Rajić Džolić,  na Zavodu za farmaceutsku kemiju

25.4.2018.

Ispravak natječaja

Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet , Ante Kovačića 1, objavljuje I S P R A V A K dijela Natječaja Klasa: 119-02/18-03/24, Ur. Broj: 251-62-01-18-1 od 23. travnja 2018. godine objavljenog u Narodnim novinama broj: 38/18 ’’’od 25. Travnja 2018. godine. Ispravlja se dio Natječaja koji glasi : “  za izbor jednog (m/ž) doktoranda na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju asistent, u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, polje farmacija, u punom radnom vremenu, na određeno vrijeme od 4 godine,  za potrebe "Projekta razvoja karijera mladih istraživača - izobrazba novih doktora znanosti" voditeljice prof. dr. sc. Branka Zorc,  na Zavodu za farmaceutsku tehnologiju”                                        tako da sada glasi: ”   1. za izbor jednog (m/ž) doktoranda na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju asistent, u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, polje farmacija, u punom radnom vremenu, na određeno vrijeme od 4 godine,  za potrebe "Projekta razvoja karijera mladih istraživača - izobrazba novih doktora znanosti" voditeljice prof. dr. sc. Branka Zorc,  na Zavodu za farmaceutsku kemiju”   Ostale točke i uvjeti navedenog Natječaja ostaju ne promijenjeni.

25.4.2018.

NATJEČAJ

Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet raspisuje     N A T J E Č A J   jednog (m/ž) doktoranda na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju asistent, u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, polje farmacija, u punom radnom vremenu, na određeno vrijeme od 4 godine,  za potrebe "Projekta razvoja karijera mladih istraživača - izobrazba novih doktora znanosti" voditeljice prof. dr. sc. Branka Zorc,  na Zavodu za farmaceutsku tehnologiju   za izbor jednog (m/ž) doktoranda na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju asistent, u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, polje farmacija, u punom radnom vremenu, na određeno vrijeme od 4 godine,  za potrebe "Projekta razvoja karijera mladih istraživača - izobrazba novih doktora znanosti" voditeljice prof. dr. sc. Lada Rumora,  na Zavodu za medicinsku biokemiju i hematologiju   za izbor jednog (m/ž) doktoranda na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju asistent, u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, polje farmacija, u punom radnom vremenu, na određeno vrijeme od 4 godine,  za potrebe "Projekta razvoja karijera mladih istraživača - izobrazba novih doktora znanosti" voditelja prof. dr. sc. Valerija Vrčeka,  na Zavodu za organsku kemiju.

20.4.2018.

Obavijest o izboru kandidata na radno mjesto položaj III. vrste – voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica, interni naziv: voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica – Opći poslovi i dostava, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj objavljen dana 21. ožujka 2018. godine u Narodnim novinama (27/2018), Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Večernjem listu te na mrežnoj stranici Fakulteta, za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto položaj III. vrste – voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica, interni naziv: voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica – Opći poslovi i dostava, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, da se Povjerenstvo za provođenje natječajnog postupka, nakon razmatranja pristiglih prijava, obavljene pisane provjere znanja i sposobnosti te obavljenog intervjua, odlučilo za izbor kandidatkinje  Gordane Tepeš Popović 

6.4.2018.

NATJEČAJ

Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet raspisuje     N A T J E Č A J     za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto položaj II. vrste - voditelj odsjeka, interni naziv: upravitelj zgrada na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, zamjena     za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto IV. vrste, interni naziv: čistačica - pomoćna zaposlenica na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu,  zamjena

6.4.2018.

NATJEČAJ

Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet raspisuje               N A T J E Č A J     za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto položaj I. vrste - voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica, voditelj Jedinice za informatičku potporu, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu

5.4.2018.

Poziv na testiranje

Povjerenstvo za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto položaj III. vrste – voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica, interni naziv voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica – opći poslovi i dostava, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, daje sljedeću obavijest: Testiranje stručnih sposobnosti za kandidate prijavljene na javni natječaj (Narodne novine br. 27/2018) za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto položaj III. vrste – voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica, interni naziv voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica – opći poslovi i dostava, održat će se 12. travnja 2018. godine, četvrtak, na adresi Ante Kovačića 1. Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja bit će putem elektroničke pošte obaviješteni o točnom vremenu i mjestu testiranja.   NAPOMENA: Testiranje će obuhvaćati znanje iz sljedeće materije:   1.   Uredba o uredskom poslovanju NN 7/2009 2.   Zakon o poštanskim uslugama NN 144/12, 153/13 i 78/15 3. Opći uvjeti za obavljanje univerzalne usluge 1.1.2017. – poveznica:   https://www.posta.hr/UserDocsImages//posta/Dokumenti/Opci_uvjeti_za_obavljanje_univerzalnih_usluga_2017_01_01.pdf   Po dolasku na provjeru znanja od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta kandidata. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet ne mogu pristupiti testiranju. 

4.4.2018.

NATJEČAJ

Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet raspisuje     N A T J E Č A J   za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju izvanredni profesor, u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, polje farmacija, grana medicinska biokemija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Zavodu za medicinsku biokemiju i hematologiju