Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

NATJEČAJ

14.7.2017.

Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet raspisuje

 

 

N A T J E Č A J

 

  1. za izbor dva izvršitelja u suradničkom zvanju poslijedoktorand, u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, polje farmacija, grana medicinska biokemija, na određeno vrijeme za vrijeme trajanja projekta (predvidivo tri godine), u punom radnom vremenu, na Zavodu za biokemiju i molekularnu biologiju na projektu „Nova generacija visokoprotočnih gliko-servisa”