Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Razvoj metoda za proizvodnju i obilježavanje glikanskih standarda za molekularnu dijagnostiku 

(KK.01.1.1.07.0055)

Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

 

PROJEKT FINANCIRAN IZ FONDOVA EUROPSKE UNIJE:

Europski fond za regionalni razvoj (European Regional Development Fund)

 

PARTNER:

BICRO BIOCENTAR, društvo s ograničenom odgovornošću za transfer i komercijalizaciju biotehnologije

 

 

KRATKI OPIS PROJEKTA:

Predloženi projekt adresira problem ograničene dostupnosti analize glikanskih struktura u dijagnostičkim testovima, a radi se o analizama koje bi omogućile ranu dijagnostiku bolesti i bolju prevenciju. Cilj je projekta razviti komercijalno dostupne standarde fluorescentno obilježenih N-glikana izoliranih iz humane plazme, s opisanim sastavom monosaharidnih podjedinica, uz djelomično opisane strukturne karakteristike kako bi se omogućio brži razvoj molekularne dijagnostike bolesti imunog sustava, tumora i srčanih oboljenja koja se zasniva na glikanskim biomarkerima. Ciljane skupine su istraživači, istraživačke organizacije i osobe s rizikom od oboljenja od tumora, bolesti imunog sustava i srčanih oboljenja.

 

SVRHA I OPRAVDANOST PROJEKTA:

Predloženim projektom pridonosi se rješavanju problema ograničene dostupnosti specifičnih analiza na osnovi dijagnostičkih testova koje bi omogućile ranu dijagnostiku nekoliko tipova bolesti koje imaju visoku incidenciju tj. kronične bolesti kao što su bolesti tumora, bolesti imunog sustava i srčanih oboljenja. Spomenute bolesti, zbog velike incidencije u općoj populaciji i zbog toga što su dugotrajne, a istovremeno se produžava i prosječno trajanje života pojedinca, narušavaju kvalitetu življenja oboljelih i predstavljaju značajan ekonomski teret zdravstvenog sustava. Vrijedno je ulagati EU sredstva u ovaj projekt zbog toga što se razvojem glikanskih markera s naprednim karakteristikama, omogućuje dalji razvoj ranih metoda dijagnosticiranja kroničnih bolesti, a time jačaju preventivne aktivnosti u području zdravlja, osigurava se pružanje kvalitetnijih dijagnostičkih usluga te jača održivost zdravstvenih sustava zbog ušteda koje nastaju jačanjem prevencije kroničnih bolesti. Štoviše, rezultati projekta imaju veliku mogućnost dalje diverzifikacije kada je riječ o spektru bolesti koje se mogu analizirati i dijagnosticirati.

U sadašnjoj situaciji, razvoj važnih dijagnostičkih testova u području glikoanalitike priječe cjenovno nedostupni glikanski standardi te kako bi se razvili novi dijagnostički testovi, projektom se želi postići razvoj cjenovno konkurentnih glikanskih standarda, a koji udovoljavaju i svim kriterijima kvalitete. Projektom se, uz sudjelovanje kompetentnih partnera, planira razvoj nove metode za proizvodnu i obilježavanje glikanskih standarda za molekularnu dijagnostiku koja bi rezultirala standardima fluorescentno obilježenih N-glikana izoliranih iz humane plazme. Zahvaljujući vlastitoj metodi proizvodnje, glikanski standardi bili bi komercijalno (cjenovno) dostupniji.

Ciljne skupine na projektu su istraživači i istraživačke organizacije u području molekularne dijagnostike i osobe koje imaju rizike od oboljenja od tumora, bolesti imunog sustava i srčanih oboljenja.

Istraživači i istraživačke organizacije, uključujući i privatna poduzeća, imaju potrebu za korištenjem glikanskih standarda visokih standarda kvalitete koji će biti komercijalno dostupni kako bi brže razvijali inovativne dijagnostičke testovi području molekularne dijagnostike.

Osobe koje imaju rizike od oboljenja od tumora, bolesti imunog sustava i srčanih oboljenja imaju izražene potrebe za prevencijom bolesti i za učinkovitim praćenjem zdravlja i bolesti te za održanjem kvalitete življenja. Projekt izravno pridonosi poboljšanju situacije osoba sa zdravstvenim rizicima tako što omogućuje razvoj ranih metoda dijagnosticiranja bolesti, pa djeluje preventivno. Projekt omogućuje otkriće nastanka bolesti u ranoj fazi, pa je time moguća rana medicinska intervencija i sprečavanje pada kvalitete življenja ciljanih skupina.

 

ODRŽIVOST REZULTATA NAKON ZAVRŠETKA PROJEKTA:

U projektu samo Prijavitelj nabavlja opremu koja je neophodna za provedbu istraživanja, a koja nije dostupna u hrvatskom istraživačkom sustavu ili nije dostupna u opsegu i intenzitetu potrebnom za pravovremenu i učinkovitu provedbu projekta. Prilikom planiranja opreme koja će se nabaviti iz projekta, Prijavitelj je pažljivo razmatrao troškove održavanja opreme, kao i vlastite mogućnosti za njihovo pokriće. Kako se ne radi o kapitalnoj opremi visoke vrijednosti, već prvenstveno uređajima koji imaju relativno nižu nabavnu vrijednost, očekivani troškovi održavanja opreme koja se nabavlja jednako tako nisu visoki te će ih Prijavitelj financirati bez poteškoća.

Nabavljena oprema Prijavitelja koristit će se prvenstveno u svrhu znanstvenih istraživanja te će se održavanje opreme financirati kroz izvore financiranja znanstvenih aktivnosti, ovisno o opsegu u kojemu se oprema koristi za individualni projekt istraživanja, razvoja i inovacija. Po završetku financiranja projekta također se očekuje jačanje suradnje s industrijom, pri čemu se može dogoditi da se oprema Prijavitelja nabavljena kroz projekt manjim dijelom koristi i za pružanje usluga poslovnom sektoru. U tom će slučaju cijena usluge biti tržišna i uključivat će sve troškove koji proizlaze iz pružanja tih usluga, uključujući i troškove korištenja i održavanja opreme koja se koristi za pružanje pojedine usluge.

Održivost rezultata projekta osigurat će se prijenosom znanja između znanstvenog i poslovnog sektora, kao i prihodima od realiziranih kolaborativnih projekata. Partneri će zajednički osigurati održivost rezultata s ciljem realizacije ciljanih pokazatelja projekta, te će se pobrinuti da svrha i namjena rezultata projekta ostane neizmijenjena u razdoblju od minimalno pet godina nakon završetka provedbe projekta.

Važno je istaknuti kako će se provedbom aktivnosti projekta kreirati podloga za provođenje novih istraživanja koja će se nastavljati na rezultate ovoga projekta i dodatno ih nadograđivati, a time će se omogućiti primjena stečenih znanja istraživačkog tima u daljnjim aktivnostima prijavitelja i partnera. Partneri planiraju nastaviti suradnju kroz provedbu novih istraživanja u području glikoanalitike i biotehnologije kroz koja će povezivati svoje istraživačke interese i znanja iz specifičnih područja, a time će ostvarivati nove značajne znanstvene rezultate i ostvarivati direktan doprinos razvoju područja istraživanja kojima se bave.

Članovi istraživačkog tima koji sudjeluju u nastavi na obrazovnim institucijama će putem predavanja prenositi znanja i iskustva stečena kroz provedbu projekta svojim studentima, a rezultati projekta priopćavat će se na konferencijama širokom krugu znanstvene i poduzetničke zajednice. Objavom znanstvenih radova temeljenih na aktivnostima projekta osigurat će se široka dostupnost novih znanja zainteresiranim znanstvenicima i poduzetnicima. Aktivnosti komercijalizacije omogućit će upotrebu rezultata u poslovnome sektoru i u drugim istraživačkim organizacijama.

Budući da je Prijavitelj javna znanstveno-istraživačka institucija, ne postoji rizik da će doći do promjene prirode vlasništva dijela infrastrukture ili prestanka proizvodne aktivnosti. Prijavitelj će biti odgovoran za prikladnu uporabu opreme koju nabavlja projektom, a koja će biti smještena na Farmaceutsko-biokemijskome fakultetu.

 

UKUPNA VRIJEDONOST PROJEKTA I IZNOS KOJI SUFINANCIRA EU (U HRK):

Ukupna vrijednost projekta

6.248.527,30

Ukupni prihvatljivi troškovi

6.186.627,30

Ukupni neprihvatljivi troškovi

61.900,00

Neprihvatljivi troškovi - javna sredstva

61.900,00

Neprihvatljivi troškovi - privatna sredstva

0,00

 

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA:

23.12.2020. – 23.12.2023. – 36 mjeseci

 

KONTAKT OSOBA:

izv. prof. dr. sc. Mario Gabričević

 

www.strukturnifondovi.hr

https://opzo-opkk.hr/

 

Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost Sveučilišta u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskog  fakulteta