Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Fiziološki i biokemijski aspekti prehrane

GODINA UČENJA: 3. godina

SEMESTAR: 6.

BROJ ECTS BODOVA: 5


CILJEVI PREDMETA: Upoznavanje studenata sa strukturnim karakteristikama, probavom, apsorpcijom  i metabolizmom  esencijalnih nutrijenata: proteina, lipida, ugljikohidrata, prehrambenih vlakana, vitamina i minerala.  Upoznavanje sa energetskim potrebama organizma, mehanizmima kontrole energetskog balansa (bihevioralni i biološki) te poremećajima energetske ravnoteže (pretilost, lipodistrofija PEM). Studente će se upoznati sa konkretnim ciljevima i smjernicama za pravilnu/uravnoteženu prehranu: preporučenim dnevni unosom nutrijenata, označavanjem hrane i dodataka prehrani te korištenjem prehrambenih  tablica.  Upoznavanje studenata sa sastavnicama hrane s posebnim učincima na zdravlje; definicija funkcionalne hrane i dodataka prehrani.  Upoznavanje studenata s osnovama izrade jelovnika. Smjernice za  terapiju pojedinih nutritivnih deficita (planiranje obroka i korištenje dodataka prehrani). Studenti će znati objasniti osnove kemije hrane te će biti osposobljeni za provođenje osnovnih kemijskih analiza hrane i dodataka prehrani (određivanje mako- i mikronutrijenata).


PREDUVJETI: uvjeti za upis predmeta – položen ispit iz  Biološke kemije i Biokemije.

 

ISHODI UČENJA: Nakon položenog kolegija studenti moći će:

  1. Objasniti metaboličke puteve različitih makro- i mikronutrijenata.
  2. Objasniti i razumjeti  pojam esencijalnosti nutrijenta te preporučenog dnevnog unosa nutrijenta.
  3. Prepoznati i objasniti simptome deficita esencijalnih nutrijenata /energije te predložiti plan prehrane.
  4. Prepoznati terapijske indikacije za suplementaciju vitaminima/esencijalnim mineralima (prevencija deficita ili postizanje dodatnih učinaka na zdravlje) te predložiti terapiju (doziranje, trajanje, odabir preparata).
  5. Nabrojati osnovne parametre koji uvjetuju biološku vrijednost  i bioraspoloživost različitih kategorija nutrijenata i predložiti načine za poboljšanje biološke vrijednosti/bioraspoloživosti u hrani i dodacima prehrani.
  6. Navesti osnovne smjernice zdrave prehrane i objasniti mehanizme kojima zdrava prehrana doprinosi homeostazi organizma: izraditi uravnotežen plan prehrane obzirom na dnevne energetske/nutritivne potrebe.
  7. Nabrojati sastavnice hrane s posebnim učincima na zdravlje te objasniti mehanizme djelovanja.
  8. Definirati pojmove „funkcionalna hrana“ i „dodatak prehrani“: objasniti sličnosti i razlike.
  9. Izvesti i objasniti analitičke metode za određivanje makro-/mikronutrijenata u namirnicama i dodacima prehrani. Odrediti energetsku vrijednost i nutritivnu gustoću namirnice/dodatka prehrani.

Sadržaj predmeta:

Opis predmeta - Studij farmacije

Nastavnici

Tit. Ime i prezime
prof. dr. sc. Dubravka Vitali Čepo Redoviti profesor
dr. sc. Kristina Radić Viši asistent