Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Dijetoterapija / Nutrition therapy

GODINA UČENJA: 5. godina

SEMESTAR: 9.

BROJ ECTS BODOVA: 2,5

CILJEVI PREDMETA: Studenti će savladati metode za procjenu nutritivnog statusa pacijenta, upoznati mehanizme kojima različite promjene nutritivnog statusa utječu na zdravstveno stanje, upoznati će specifičnosti prehrane i suplementacije različitih  dobnih grupa i fizioloških stanja.  Nadalje, studenti  će  biti upoznati sa  osnovnim dijagnostičkim parametrima i smjernicama medicinske dijetetike (uključujući i suplementaciju dodacima prehrani) najčešćih zdravstvenih poremećaja, s posebnim naglaskom na razumijevanje mehanizama i važnosti mogućih hrana-lijek i dodatak prehrani-lijek interakcija.  Studenti će biti upoznati s korištenjem relevantnih baza podataka koje mogu koristiti kako bi unaprijedili svoje znanje o kvaliteti dodataka prehrani , njihovom  doziranju i sigurnosti primjene,  učinkovitosti temeljenoj na dokazima i klinički značajnim interakcijama s lijekovima.


PREDUVJETI: Preduvjet za upis: položen kolegij Fiziološki i biokemijski aspekti prehrane za Studij farmacije ili položen kolegij Biokemija prehrane za Studij medicinske biokemije
 

ISHODI UČENJA: Nakon položenog kolegija studenti će biti u stanju:

 

  1. Procijeniti okvirni nutritivni status pacijenta na temelju intervjua i/ili laboratorijskih nalaza kao i primijeniti ostale metode za procjenu nutritivnog statusa.
  2. Interpretirati deklaracije dodataka prehrani i pretraživati relevantne literaturne izvore kako bi pacijentu preporučili kvalitetne dodatke prehrani za odgovarajuću indikaciju i u preporučenom režimu doziranja.
  3. Prepoznati i predvidjeti značajne hrana-lijek i dodatak prehrani-lijek interakcije, objasniti mehanizme tih interakcija i predložiti načine kako da se takve interakcije izbjegnu.
  4. Savjetovati pacijente različite dobi i/ili pacijente u specifičnim fiziološkim stanjima (trudnoća, laktacija) o odgovarajućoj prehrani i eventualnoj suplementaciji.
  5. Preporučiti dijetoterapiju i korištenje dodataka prehrani u različitim patološkim stanjima (dijabetes, kardiovaskularne bolesti, alergije,  hipertenzija, itd.).
  6. Objasniti mehanizme kojima promjene obrazaca prehrane utječu na održavanje zdravlja, prevenciju bolesti te liječenje i prevenciju komplikacija određenih oboljenja.

Sadržaj predmeta:

Opis predmeta - Studij farmacije

Opis predmeta - Studij medicinske biokemije

 

Course content:

Course Description - Master of Pharmacy - Master of Medical Biochemistry

Nastavnici

Tit. Ime i prezime
prof. dr. sc. Dubravka Vitali Čepo Redoviti profesor Voditelj
dr. sc. Kristina Radić Viši asistent Asistent na projektu