Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Fizika

Godina učenja: 1. godina
Semestar: 1.
Broj ECTS bodova: 7,5
Ciljevi predmeta: Upoznati građu materije i osnovne sile u prirodi, razumjeti osnove fizikalnih načela u prirodi i znati kako ih primijeniti da bi se objasnila te fizikalno modelirala opažanja u bilo kojoj grani temeljnih prirodnih znanosti te njihovoj nadogradnji.
Preduvjeti: nema
Ishodi učenja: Nakon položenog kolegija studenti će moći :
  1. Navesti i objasniti osnovna fizikalna načela u području opće fizike;
  2. Opisati ponašanja i svojstva materije pomoću fundamentalnih sila;
  3. Opisati uzroke te svojstva prostorne građe kemijske veze;
  4. Objasniti prirodu radio‐obilježivača te izotopnih obilježivača;
  5. Objasniti procese koji se odvijaju u otopinama i na granici faza;
  6. Objasniti pozadinu faznih prijelaza tvari te termodinamičke procese, temeljna elektromagnetska te optička svojstva tvari;
  7. Objasniti i opisati načine rasprostiranja energije te mjeriti;
  8. Izvoditi mjerenja u fizici;
  9. Primjeniti račun pogrešaka u rješavanju fizikalno‐kemijskih i fizikalno‐bioloških problema.

Sadržaj predmeta:

Opis predmeta - Studij farmacije

Opis predmeta - Studij medicinske biokemije

Nastavnici

Tit. Ime i prezime
izv. prof. dr. sc. Krešimir Sanković Izvanredni profesor Voditelj
doc. dr. sc. Erim Bešić Docent