Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Biostatistika

Godina učenja: 5. godina
Semestar: 9.
Broj ECTS bodova: 2,5
Ciljevi predmeta: Studenti će upoznati najčešće razdiobe u bio‐znanostima, razumjeti osnove teorije uzoraka, objasniti stohastičku vezu i matematičko modeliranje, znati primijeniti statističke testove te razumjeti njihova rješenja, znati osmisliti te provesti statističku obradu bioloških pokusa.
Preduvjeti: Preduvjet za upis: položena Matematika sa statističkom analizom
Preduvjet za polaganje: nema

Ishodi učenja: Nakon položenog ispita studenti će moći:
  1. Odrediti te interpretirati parametre statističkog skupa, a na temelju parametara odrediti prikladnu teorijsku razdiobu te testirati njenu prikladnost;
  2. Predložiti način uzorkovanja elemenata uzoraka, odrediti parametre uzoraka te populacije, provesti prikladne statističke testove te interpretirati rješenja;
  3. Ispitati postojanost povezanosti dvaju ili više svojstava niza elemenata neke populacije;
  4. Odrediti jačinu korelacije i odrediti linearnu ili multiplu regresiju;
  5. Kritički procjenjivati laboratorijske i kliničke pokuse, te statističke analize koje se pojavljuju u stručnoj literaturi u bio‐znanostima.

Sadržaj predmeta:

Opis predmeta - Studij farmacije

Opis predmeta - Studij medicinske biokemije

 

Nastavnici

Tit. Ime i prezime
doc. dr. sc. Erim Bešić Docent Voditelj