Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Analitička kemija 1

Godina učenja: 1. godina
Semestar: 2.
Broj ECTS bodova: 7,5
Ciljevi predmeta: Student će upoznati primjenu temeljnih kemijskih pojmova i pojava u analitičkoj kemiji, razumjet će temeljne principe kemijsko-analitičkog procesa, znat će analizirati soli i organske analite primjenom postupaka klasičnih analitičkih odjeljivanja i dokazivanja, razumjet će uvjete izvođenja kemijsko-analitičkih postupaka u realnim uvjetima, znat će definirati uvjete i primijeniti postupke klasičnih i suvremenih instrumentalnih postupaka analitičkih odjeljivanja. Znanja i vještine stečene u kolegiju Analitička kemija 1 osiguravaju podlogu za kolegije Analitička kemija 2, Farmakognozija 1, Analitika lijekova.
Preduvjeti: Polaganje predmeta: Za polaganje Analitičke kemije 1 potrebna je položena Opća kemija sa stehiometrijom.
Ishodi učenja: Nakon položenog kolegija student će moći:
  1. Primijeniti opća kemijska znanja, pojmove i pojave iz prethodnog školovanja u analitičko-kemijskoj praksi;
  2. Primijeniti temeljne principe kemijsko-analitičkog procesa u kvalitativnoj i kvantitativnoj kemijskoj analizi različitih uzoraka;
  3. Primijeniti stečena znanja u analizi anorganskih soli, pojedinačnih i u smjesama, anorgansko-organskih soli i organskih analita, postupcima klasične kvalitativne kemijske analize, s ili bez odjeljivanja;
  4. Objasniti principe postupaka analitičkih odjeljivanja, usporediti ih i procijeniti njihov izbor;
  5. Analizirati kemijske uzorke nakon odjeljivanja temeljenih na razdjeljenju između dva nemješljiva otapala ili ionskoj izmjeni, u mikro i makro mjerilu, ili kromatografijom na tankom sloju odnosno na koloni s ionskim izmjenjivačem;
  6. Definirati uvjete odjeljivanja ionskih specija klasičnim taložnim separacijama temeljem računskih podataka;
  7. Definirati uvjete i izvedivosti kemijsko-analitičkih postupaka u realnim složenim uvjetima temeljem računskih podataka (složene kemijske ravnoteže);
  8. Objasniti izbor postupka odjeljivanja i njegovu analitičku primjenu;
  9. Prepoznati i razumjeti najsuvremenije postupke kromatografskih i srodnih separacijskih tehnika.

Sadržaj predmeta:

Opis predmeta - Studij farmacije

Opis predmeta - Studij medicinske biokemije

Nastavnici

Tit. Ime i prezime
izv. prof. dr. sc. Suzana Inić Izvanredni profesor Voditelj
izv. prof. dr. sc. Jasna Jablan Izvanredni profesor