Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Opis djelatnosti

Fakultetsko vijeće je stručno vijeće Fakulteta, kojeg čine zaposlenici izabrani u znanstveno-nastavna zvanja, viši asistenti, dva izabrana predstavnika zaposlenika u kumulativnom radnom odnosu, dva izabrana predstavnika asistenata i predstavnici studenata diplomskog i poslijediplomskog studija.

Fakultetsko vijeće donosi Statut Fakulteta, bira i razrješuje dekana i prodekane, donosi proračune i završni račun Fakulteta, bira člana Senata iz redova nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju, bira predstavnike u Vijeću biomedicinskog područja, na prijedlog dekana Fakulteta potvrđuje predstojnike Zavoda i voditelje Centara, prihvaća izvedbene nastavne planove, prihvaća i brine o provedbi studijskih programa, na prijedlog dekana Fakulteta imenuje stalna ili privremena povjerenstva, pokreće i provodi postupke izbora u znanstveno-nastavna i suradnička zvanja te nastavna, znanstvena, stručna zvanja, na prijedlog Znanstvenog, odnosno Nastavnog povjerenstva imenuje stručna povjerenstva za ocjenu doktorskih tema i doktorskih radova te povjerenstva za obranu doktorskih i specijalističkih radova, daje mišljenja o nabavi, postavljanju i uporabi kapitalne opreme na Sveučilištu iz područja svojeg djelovanja, da je suglasnost dekanu za pravne radnje u vrijednosti od 1.000.000,00 do 3.000.000,00 kuna, donosi odluku o osnivanju pravnih osoba, odnosno ustrojbenih jedinica koje se osnivaju s ciljem povezivanja znanosti, visokom obrazovanja i prakse te kreira kadrovsku politiku.