Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Toksikologija

Godina učenja: 4. godina
Semestar: 8.
Broj ECTS bodova: 5
Ciljevi predmeta:

Studenti će upoznati osnovne toksikološke pojmove te osnovna načela međudjelovanja otrova (toksina i toksikanata) i ljudskog organizma (apsorpcija, raspodjela, metabolizam i eliminacija otrova iz organizma), ali i učinke kemikalija na ekosistem. Razumjet će biokemijske mehanizme toksičnosti otrova, znati različite vrste štetnih učinaka, opisati toksikokinetske značajke otrova iz osnovnih skupina te shvatiti osnovne postupke(prve pomoći i terapijske) kod otrovanja. Studenti će znati povezati pojmove opasnosti, procjene rizika i sigurnosti od kemikalija/otrovanja za zdravlje ljudi i okoliš. Također, upoznat će razvrstavanje i označavanje kemikalija (STL, siguronosno tehnički list; MSDS, material safety data sheet) te sigurno rukovanje, gospodarenje, kemikalijama, a prema propisima RH i EU.

Preduvjeti:

 Preduvjet za upis: :Preduvjet odslušana Farmakologija za
Studij medicinske biokemije i studij Farmacije
Preduvjet za polaganje: nema 

 

Ishodi učenja:

Na kraju kolegija student će moći/biti u stanju:

1. Opisati i objasniti osnovne toksikološke pojmove;

2. Opisati procese apsorpcije, raspodjele i izlučivanja (uključujući metabolizam) otrova kao i činitelje o kojima ovisi njihov opseg;

3. Navesti osnovne toksikokinetske procese (apsorpcija, raspodjela, metabolizam i eliminacija)i biokemijske mehanizme toksičnosti osnovnih skupina otrova (kemikalija);

4. Procijeniti postupke hitne pomoći i terapije (i antidote) s obzirom na toksikološke karakteristike otrova (kemikalija);

5. Povezati opasnost, rizik i sigurnost od otrova (kemikalija)/otrovanja za ljudsko zdravlje i okoliš (ekosistem).;

6. Prepoznati oznake razvrstavanja kemikalija i postupke sigurnog rukovanja, gospodarenja kemikalijama.

Sadržaj predmeta:

Katalog predmeta s ishodima učenja studija farmacije

Katalog predmeta s ishodima učenja studija medicinske biokemije

Opis predmeta - Studij farmacije

Opis predmeta - Studij medicinske biokemije

 

Nastavnici

Tit. Ime i prezime
prof. dr. sc. Irena Žuntar Redoviti profesor u trajnom zvanju Voditelj