Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Sociologija u farmaciji

Godina učenja: 5. godina
Semestar: 9.
Broj ECTS bodova: 1,5
Ciljevi predmeta: Cilj predmeta je studente detaljno upoznati sa sadašnjim profesionalnim statusom ljekarnika u kontekstu sve bržeg znanstveno-tehnološkog razvoja, s jedne strane, te vladajuće neoliberalne političko-ekonomske paradigme, s druge strane. Nadalje, cilj je studente upoznati sa svim važnijim socijalnim i bihevioralnim aspektima profesionalnog djelovanja ljekarnika kao sve važnije karike u sustavu pružanja zdravstvene zaštite.
Preduvjeti: Preduvjet za upis: nema
Preduvjet za polaganje: nema

Ishodi učenja: Nakon odslušanog kolegija student će biti u stanju:
  1. Prepoznati da je proces de(re)profesionalizacije ljekarnika duboko socijalni i politički proces koji traži kako osobni tako i širi, institucionalno-profesionalni angažman.
  2. Identificirati sve važnije socijalne, političke i tehnološke procese koji u konačnici određuju modus operandi ljekarnika.
  3. Prepoznati bolesnikovu osobnu percepciju lijeka te joj prilagoditi terapijski plan.
  4. Informirati i savjetovati pacijenta o brojnim ne-farmakološkim modalitetima liječenja i prevencije bolesti te, općenito, pružati pacijentu vitalne sugestije što činiti ne samo kada je bolestan već i kada je zdrav.

Sadržaj predmeta:

Opis predmeta - Studij farmacije

 

Nastavnici

Tit. Ime i prezime
prof. dr. sc. Živka Juričić Redoviti profesor Voditelj