Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Sociologija i zdravstvo

Godina učenja: 1. godina
Semestar: 2.
Broj ECTS bodova: 2,5
Ciljevi predmeta: Pitanjima zdravlja i bolesti student treba pristupati ne kao fiksnim već kao promjenljivim, dinamičnim, kompleksnim, višeznačnim i višedimenzionalnim društvenim kategorijama. Student će razumjeti da su ključni pojmovi koji predstavljaju njegovo predmetno područje proučavanja (zdravlje, bolest, modaliteti liječenja, socijalna uloga bolesnika) nerazdvojni, sastavni dio šireg društvenog konteksta. Student će na kritičan i plodonosan način kombinirati znanja prirodnih i biomedicinskih znanosti o zdravlju, bolesti i načinima liječenja, s jedne strane, sa znanjima socijalnih znanosti, s druge strane. Nadalje, student će zauzeti širu perspektivu polazeći od dvije uzajamno povezane spoznaje: prva, zdravlje predstavlja ne samo individualnu već i nad-individualnu(društvenu) vrijednost zbog čega liječenje, odnosno briga za bolesnika predstavlja par excellence i društveni zadatak; druga, način na koji se pojedinac ali i društvo odnosi prema zdravlju i bolesti na bitan način je određeno ne samo vladajućim duhom vremena i vladajućom društveno-ekonomskom i političkom paradigmom već i stupnjem razvoja medicinske i farmaceutske znanosti i tehnologije.
Preduvjeti: nema
Ishodi učenja: Nakon položenog kolegija student će moći:
  1. Objasniti važnost socijalnih dimenzija zdravlja i bolesti;
  2. Sustavno i kritički preispitivati temeljne principe i bitne konstitutivne elemente dominante, službene biomedicinske paradigme zdravlja, bolesti i liječenja;
  3. Opisati načine na koji sociologija kao disciplina može biti integrirana u područje biomedicinskih znanosti;
  4. Donijeti vlastito mišljenje o svim važnijim socijalnim pokretima i zdravstveno-zaštitnim reformama i njihovom utjecaju na stanje zdravlja i načine/vrste liječenja;
  5. Analizirati i procijeniti operativnu vrijednost različitih paradigmi/modaliteta liječenja na temelju objektivnih dokaza a ne trenutačnih konstelacija na tržištu medicinskih usluga.

Sadržaj predmeta:

Opis predmeta - Studij farmacije

Opis predmeta - Studij medicinske biokemije

Nastavnici

Tit. Ime i prezime
prof. dr. sc. Živka Juričić Redoviti profesor Voditelj