Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Patofiziologija s patologijom

Godina učenja: 3. godina
Semestar: 5.
Broj ECTS bodova: 7,5
Ciljevi predmeta: Opći cilj ovog kolegija je omogućiti studentu razumijevanje i prepoznavanje uzroka i patofizioloških mehanizama nastanka bolesti i njenih komplikacija, uključujući kliničke manifestacije i očekivane promjene laboratorijskih pokazatelja funkcije organizma. Ove spoznaje predstavljaju podlogu za razumijevanje mehanizama i zahvatnih točaka djelovanja lijekova, te na taj način omogućavaju studentu stvaranje cjelovitog znanja o funkcioniranju organizma u zdravlju i bolesti i mogućnostima liječenja. Stečena znanja predstavljaju podlogu za nastavak studija i razumijevanje farmakologije i farmakoterapije.
Preduvjeti: Upis predmeta: odslušana Fiziologija s anatomijom čovjeka i Mikrobiologija s parazitologijom
Polaganje predmeta: položena Fiziologija s anatomijom čovjeka

Ishodi učenja: Nakon položenog kolegija student će moći:
  1. Objasniti patofiziološka načela nastanka bolesti;
  2. Objasniti mehanizme nastanka upale, smrti stanice i nastanka tumora, te razlikovati pojedine vrste smrti stanice imunoloških reakcija i vrste tumora;
  3. Definirati i opisati glavne etiološke čimbenike patofizioloških procesa;
  4. Opisati glavne patofiziološke procese na razini stanica i organa, te u svakom specifičnom organskom sustavu i organizmu u cjelini;
  5. Definirati, analizirati i objasniti međupovezanost i utjecaj patofiziološkog zbivanja u jednom organu na druge organe i organizam u cjelini;
  6. Opisati glavne patomorfološke promjene u bolesnim tkivima i organima;
  7. Analizirati otklone u laboratorijskim pokazateljima funkcije organizma;
  8. Poznavanjem patofiziološkog procesa definirati moguća mjesta terapijskih intervencija;
  9. Primjeniti stečeno teoretsko znanje u prepoznavanju pojedinih bolesti i njihovih uzročnih čimbenika.

Sadržaj predmeta:

Opis predmeta - Studij farmacije

Opis predmeta - Studij medicinske biokemije

Nastavnici

Tit. Ime i prezime
dr. sc. Milan Kujundžić Izvanredni profesor
dr. sc. Ivica Grgurević Docent Voditelj
dr. sc. Mario Tadić Docent