Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Matematika

Godina učenja: 1. godina
Semestar: 1.
Broj ECTS bodova: 7,5
Ciljevi predmeta: Studenti će upoznati osnovne pojmove, metode i primjene diferencijalnog i integralnog računa funkcija realne varijable. Analizirat će tok funkcije i rješavati osnovne tipove običnih diferencijalnih jednadžbi. Primjenjivat će stečeno znanje u matematičkom modeliranju bioloških, kemijskih i fizikalnih procesa.
Usvojit će osnovne pojmove iz teorije vjerojatnosti i statistike. Obrađivat će i prikazivati skupovne podatke te izračunavati njihova statistička obilježja. Opisivat će slučajne procese pomoću prikladnih razdioba. Testirat će statističke hipoteze i procjenjivati pouzdanost rezultata.

Preduvjeti: Preduvjet za upis: nema
Preduvjet za polaganje: nema

Ishodi učenja: Nakon polaganja predmeta studenti će biti u stanju:
  1. Prepoznavati i upotrebljavati osnovne oblike matematičke terminologije i simbolike;
  2. Identificirati elementarne funkcije i njihova bitna obilježja;
  3. Definirati ključne pojmove matematičke analize (konvergencija, neprekidnost, derivacija, inegral) i protumačiti ih na primjerima;
  4. Analizirati tok i prikazati graf funkcije primjenom metoda diferencijalnog računa;
  5. Riješiti osnovne tipove običnih diferencijalnih jednadžbi;
  6. Formulirati i protumačiti matematički model procesa iz područja biologije, kemije, fizike;
  7. Odabrati prikladni zakon vjerojatnosti odnosno tip razdiobe za analizu slučajnih procesa;
  8. Obraditi skup podataka, odrediti njegova statistička obilježja i prikazati rezultate;
  9. Izvesti prikladan statistički test i procijeniti pouzdanost rezultata.

Sadržaj predmeta:

Opis predmeta - Studij farmacije

Opis predmeta - Studij medicinske biokemije

Nastavnici

Tit. Ime i prezime
dr. sc. Jadranka Kraljević Docent Voditelj