Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Laboratorijska endokrinologija

Godina učenja: 5. godina
Semestar: 9.
Broj ECTS bodova: 2,5
Ciljevi predmeta: Dati pregled fizioloških i patofizioloških zbivanja o kojima ovisi funkcija endokrinih žlijezda i hormona. Na temelju stečenih znanja prikazati važnost pouzdane i racionalne laboratorijske dijagnostike endokrinopatija.
Preduvjeti: Preduvjet za upis: odslušana Specijalna područja kliničke biokemije
Preduvjet za polaganje: položena Specijalna područja kliničke biokemije

Ishodi učenja:

Sadržaj predmeta:

Opis predmeta - Studij medicinske biokemije

Nastavnici

Tit. Ime i prezime