Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Evaluacija instrumenata, postupaka i reagensa

Godina učenja: 5. godina
Semestar: 9.
Broj ECTS bodova: 2,5
Ciljevi predmeta: Cilj kolegija je upoznati studente s procjenom instrumenata, postupaka i ragensa. Točnost i pravovaljanost analiza neposredno ovisi o uspostavljanju i kvalitetnom provođenju nadzora i kontrole visokih standarda sva tri segmenta.
Preduvjeti: Preduvjet za upis: položena Klinička biokemija organa i organskih sustava II
Preduvjet za polaganje: nema

Ishodi učenja: Nakon položenog kolegija student će moći:
  1. Objasniti i razlučiti pojmove verifikacije, validacije i evaluacije;
  2. Definirati pojmove: preciznost, specifičnost, osjetljivost i točnost;
  3. Opisati sustav unutarnje i vanjske kontrole kvalitete;
  4. Definirati ISO standarde i opisati njihov značaj u laboratorijskoj praksi;
  5. Navesti načine ispitivanja i kontrola reagencija i reagenasa;
  6. Opisati postupke i faze u evaluaciji automatskog analizatora;
  7. Primijeniti temeljne statističke varijable u redovitoj kontroli kvalitete.

Sadržaj predmeta:

Opis predmeta - Studij medicinske biokemije

Nastavnici

Tit. Ime i prezime
prof. dr. sc. Željko Romić Redoviti profesor Voditelj