Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Centar za primijenjenu medicinsku biokemiju

Adresa: Domagojeva 2, 10000 Zagreb
Telefon: 01 6394 784
E-mail: cpmb@pharma.hr
Voditelj centra: Dr. sc. József Petrik

Centar za primijenjenu medicinsku biokemiju provodi nastavnu i stručnu djelatnost u okviru kolegija: Organizacija i upravljanje medicinsko-biokemijskim laboratorijem, Laboratorijska dijagnostika uz bolesnika, Laboratorijska endokrinologija, Primjena radionuklida u dijagnostici, Racionalna laboratorijska dijagnostika, Humana i populacijska genetika, Komunikacijske vještine, Evaluacija instrumenata, postupaka i reagensa, Zdravstveno zakonodavstvo u laboratorijskoj medicini, Stručna praksa i Stručno osposobljavanje. Centar razvija suradnju s domaćim i inozemnim sveučilišnim i strukovnim ustanovama te svojim radom unapređuje medicinsko-biokemijsku djelatnost.

Misija

Misija Centra je aktivno sudjelovanje u diplomskom, poslijediplomskom i cjeloživotnom obrazovanju magistara medicinske biokemije i laboratorijske medicine te unapređivanju medicinsko biokemijske djelatnosti kroz nastavnu i stručnu djelatnost.

Vizija

Vizija je postati prepoznatljiv centar izvrsnosti u području akademskog obrazovanja te znanstvenog i stručnog usavršavanja magistara medicinske biokemije i laboratorijske medicine.

Ciljevi

Ciljevi Centra su unaprijediti kvalitetu stručnog obrazovanja magistara medicinske biokemije i laboratorijske medicine temeljenog na kompetencijama te uspostaviti kontinuiranu suradnju sa strukovnim tijelima i ustanovama na nacionalnoj i međunarodnoj razini.

Djelokrug rada

  1. Organizacija i izvođenje nastave nekoliko stručnih kolegija.
  2. Organizacija studentske stručne prakse te implementacija stručnog osposobljavanja za magistre medicinske biokemije i laboratorijske medicine u nastavni program.
  3. Organizacija svih oblika stručnog usavršavanja magistara medicinske biokemije i laboratorijske medicine.
  4. Suradnja sa strukovnim tijelima, institucijama i udrugama u zemlji i inozemstvu.

Djelatnici

Titula Ime i prezime Status E-mail Telefon
prof. dr. sc. József Petrik Redoviti profesor u trajnom zvanju jpetrik@pharma.hr 01 6394 784
prof. dr. sc. Roberta Petlevski Redoviti profesor rpetlevski@pharma.hr 01 6394 785
prof. dr. sc. Dunja Rogić Redoviti profesor dunjarogic@hotmail.com 01 2367 288
prof. dr. sc. Ksenija Fumić Redoviti profesor ksenija.fumic@kbc-zagreb.hr 01 2367 244
izv. prof. dr. sc. Marija Grdić Rajković Izvanredni profesor mgrdic@pharma.hr 01 6394 786
doc. dr. sc. Anita Somborac Bačura Docent asomborac@pharma.hr 01 6394 780
dr. sc. Jadranka Kraljević Docent jadranka.kraljevic@unicath.hr

Obavezni kolegiji

Naziv
Stručna praksa 1
Humana i populacijska genetika
Komunikacijske vještine
Stručna praksa 2
Evaluacija instrumenata, postupaka i reagensa
Organizacija i upravljanje medicinsko-biokemijskim laboratorijem
Zdravstveno zakonodavstvo u laboratorijskoj medicini
Stručno osposobljavanje

Izborni kolegiji

Naziv
Laboratorijska dijagnostika uz bolesnika
Laboratorijska endokrinologija
Primjena radionuklida u dijagnostici
Racionalna laboratorijska dijagnostika