Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Zdravstveno zakonodavstvo

Godina učenja: 5. godina
Semestar: 9.
Broj ECTS bodova: 1,5
Ciljevi predmeta: Student će upoznati temeljne propise u RH koji reguliraju: (i) ljekarničku i medicinsko-biokemijsku djelatnost; (ii) ispitivanja, proizvodnju, promet, (farmako)vigilanciju, provjeru kakvoće i nadzor nad lijekovima i medicinskim proizvodima; (iii) prava, obveze, zadaće i ciljeve na području zdravstvene zaštite; (iv) prava i obveze iz obveznog zdravstvenog osiguranja; (v) prava i obveze iz dobrovoljnog (dodatnog, dopunskog i privatnog) zdravstvenog osiguranja. Student će razumjeti zakonski okvir unutar kojega funkcionira zdravstveni sustav RH.
Preduvjeti: Preduvjet za upis: upisan 9. semestar
Preduvjet za polaganje: nema

Ishodi učenja: Nakon položenog ispita student će moći/biti u stanju:
  1. Objasniti osnovne značajke cjelokupnog zdravstvenog sustava RH;
  2. Navesti i objasniti propise kojima je regulirana ljekarnička djelatnost u RH;
  3. Navesti i objasniti pravila propisivanja lijekova koji se mogu primjenjivati u liječenju u okviru zdravstvene zaštite iz obveznoga zdravstvenog osiguranja ili putem dopunskog zdravstvenog osiguranja;
  4. Navesti i objasniti zdravstvene djelatnosti i zdravstvene ustanove na primarnoj, sekundarnoj i tercijarnoj razini te zdravstvene djelatnosti na razini (državnih) zdravstvenih zavoda, kao i strukturu, osnovne zadaće i ovlasti Hrvatske ljekarničke komore;
  5. Analizirati mrežu javne zdravstvene službe;
  6. Objasniti načela i sustav mjera radi osiguranja i smanjivanja rizika po život i zdravlje pacijenata;
  7. Navesti osnovne postupke ispitivanja i stavljanja u promet, proizvodnje, označavanja, klasifikacije, prometa, (farmako)vigilancije, oglašavanja, provjere kakvoće i nadzora nad lijekovima i medicinskim proizvodima.

Sadržaj predmeta:

Opis predmeta - Studij farmacije

 

Nastavnici

Tit. Ime i prezime
izv. prof. dr. sc. Ivan Pepić Izvanredni profesor Voditelj