Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Uvod u farmaciju

Godina učenja: 1. godina
Semestar: 1.
Broj ECTS bodova: 1,5
Ciljevi predmeta: Upoznati povijesni razvoj studija farmacije na Sveučilištu u Zagrebu i ljekarništva u Hrvatskoj, strukturu i tijek današnjeg studija farmacije na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu, sadržaj glavnih stručnih farmaceutskih kolegija, obilježja farmacijske znanosti i struke, ulogu ljekarništva u zdravstvenom sustavu, društvenu ulogu, zadaću i kompetencije ljekarnika i mogućnosti zapošljavanja magistara farmacije.
Preduvjeti: nema
Ishodi učenja: Nakon položenog kolegija student/ica će biti u stanju:
  1. Opisati društvenu ulogu i zadaću ljekarnika;
  2. Objasniti kompetencije ljekarnika;
  3. Navesti osnovne karakteristike farmacije kao znanosti i struke;
  4. Opisati razvoj ljekovitog pripravka od ljekovite tvari;
  5. Objasniti ulogu farmaceutskog marketinga

Sadržaj predmeta:

Opis predmeta - Studij farmacije

Nastavnici

Tit. Ime i prezime
prof. dr. sc. Sanda Vladimir-Knežević Redoviti profesor u trajnom zvanju Voditelj
prof. dr. sc. Renata Jurišić Grubešić Redoviti profesor Voditelj
prof. dr. sc. Željka Vanić Redoviti profesor Voditelj