Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Stručno osposobljavanje za ljekarnike

Godina učenja: 5. godina
Semestar: 10.
Broj ECTS bodova: 30
Ciljevi predmeta: Osposobljavanje za samostalan rad u okviru ljekarničke struke.
Preduvjeti: Preduvjet za upis: odrađena Stručna praksa 2 i položeni svi obavezni kolegiji (osim diplomskog ispita).
Ishodi učenja: Nakon odrađenog Stručnog osposobljavanja za ljekarnike student će moći:
  1. Primjenjivati korisničke ljekarničke programe i postupke vođenja obveznih knjiga evidencije prometa i poslovanja u javnoj i bolničkoj ljekarni.
  2. Naručivati i izdavati lijekove na recept (uključujući i one iz posebnih skupina - psihotropne tvari i opojne droge) te medicinske proizvode.
  3. Izrađivati i pripremati, izdavati, distribuirati te pratiti promet lijekova i medicinskih proizvoda u bolničkim ljekarnama.
  4. Pratiti i prijavljivati nuspojave.
  5. Savjetovati o proizvodima iz skupine "Kozmetika" i "Kozmetika s posebnom namjenom"
  6. Provoditi postupke ljekarničke skrbi.
Obveze studenata: Praktični rad u ljekarni pod nadzorom mentora-ljekarnika, pozitivno ocijenjen referat i položen završni stručni ispit.

Sadržaj predmeta:

Opis predmeta - Studij farmacije

 

Nastavnici

Tit. Ime i prezime
prof. dr. sc. Renata Jurišić Grubešić Redoviti profesor Voditelj
prof. dr. sc. Željka Vanić Redoviti profesor Voditelj
prof. dr. sc. Sanda Vladimir-Knežević Redoviti profesor u trajnom zvanju Voditelj