Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Klinička farmacija s farmakoterapijom

Godina učenja: 4. godina
Semestar: 8.
Broj ECTS bodova: 6
Ciljevi predmeta: Student će steći znanja o indikacijama, kontraindikacijama i nuspojavama lijekova koji se nalaze u svakodnevnoj uporabi. Savladat će vještine rješavanja problema vezanih farmakoterapiju i uporabu lijeka. Kroz seminare i radionice student će steći znanja i vještine potrebne za njegovo ravnopravno sudjelovanje u radu multidisciplinarnog tima koji brine o pacijentu.
Preduvjeti: Preduvjet za upis: odslušana Farmakologija. Ulazne kompetencije: poznavanje patofizioloških mehanizama bolesti, poznavanje fizioloških funkcija i promjena ovisno o životnoj dobi, vladanje znanjima iz farmakologije.

Ishodi učenja: Nakon odlušanog kolegija student će moći/biti u stanju:

  1. Opisati ulogu kliničkog farmaceuta u zdravstvenom timu koji brine o bolesnicima;
  2. Analizirati i komentirati farmakoterapiju te prepoznati medikacijske pogreške;
  3. Prepoznati interakcije u farmakoterapiji i procijeniti njihov klinički značaj;
  4. Odabrati lijekove iz farmakoterapijskih skupina za liječenje određenih bolesti;
  5. Individualizirati farmakoterapiju s obzirom na dob, spol, zdravstveni status bolesnika;
  6. Procijeniti rizik primjene određenih lijekova za određene skupine bolesnika (stariji, djeca i dojenčad, trudnice i dojilje, oštećena funkcija bubrega i jetre);
  7. Predvidjeti neželjene učinke terapije.

Sadržaj predmeta:

Opis predmeta - Studij farmacije

Nastavnici

Tit. Ime i prezime
prof. dr. sc. Vesna Bačić-Vrca Redoviti profesor Voditelj
dr. sc. Srećko Marušić Docent
izv. prof. dr. sc. Maja Ortner Hadžiabdić Izvanredni profesor
izv. prof. dr. sc. Iva Mucalo Izvanredni profesor