Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Završni rad

Poslijediplomski specijalistički studij završava polaganjem svih obveznih i odabranih izbornih predmeta te izradom završnog rada kojeg je prihvatilo odgovarajuće povjerenstvo i tijelo Studija/Fakulteta.

POSTUPAK PRIJAVE, OCJENE I OBRANE ZAVRŠNOG SPECIJALISTIČKOG RADA

Završni specijalistički rad samostalan je rad kojim pristupnik dokazuje da je stekao specijalizirana stručna znanja potrebna za obavljanje visokostručnih poslova.

Prijava teme završnog specijalističkog rada

Student pokreće postupak prihvaćanja teme završnog specijalističkog rada, podnošenjem prijave nadležnom tijelu - Vijeću za specijalističke studije, uz suglasnost mentora. (UNIV.SPEC.-01)

Mentor o prihvaćanju teme završnog specijalističkog rada podnosi izvješće Stručnom vijeću. (UNIV.SPEC.-02)

Odluku o prihvaćanju ili odbijanju teme završnog specijalističkog rada donosi Vijeće za specijalističke studije, a na temelju izvješća mentora. (UNIV.SPEC.-03)

Pokretanje postupka za ocjenu završnog specijalističkog rada

Pokretanje postupka za ocjenu završnog specijalističkog rada pristupnik, kojem je prihvaćena tema završnog specijalističkog rada, može pokrenuti kada je ispunio sve propisane obveze utvrđene planom i programom studija.
Pristupnik podnosi pisani zahtjev za pokretanje postupka ocjene završnog specijalističkog rada Stručnom vijeću studija.
Uz zahtjev za pokretanje postupka za ocjenu završnog specijalističkg rada, pristupnik predaje Stručnom vijeću studija dovršeni završni specijalistički rad u pisanom i elektroničkom obliku te popis objavljenih radova, ako ih pristupnik ima.

Uvezani završni rad

Nakon uspješno obranjenog završnog specijalističkog rada pristupnik, u dogovoru sa službom ili Centrom, u uvezani završni rad dodaje list sa sastavom Povjerenstva za obranu završnog specijalističkog rada i nadnevkom obrane.
Pristupnik predaje dva uvezana primjerka završnog specijalističkog rada u roku mjesec dana od dana obrane završnog specijalističkog rada te standardni nosač digitalnog zapisa završnog specijalističkog rada te po jedan primjerak završnog specijalističkog rada mentoru i ustanovi u kojoj je završni specijalistički rad izrađen.

Mentori specijalističkih radova

Mentori završnog specijalističkog rada mogu biti svi nastavnici ovog studija.

Upute za prijavu teme i oblikovanje završnog rada