Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Odobravanje nacrta doktorskog rada i mentora

Tijekom prve godine doktorskog studija, doktorand predlaže mentora i temu te dogovara uvjete rada, posebice uvjete financiranja istraživanja.

Doktorand pokreće postupak prihvaćanja teme doktorskog rada podnošenjem prijave, koja sadržava opće podatke o doktorandu, životopis i popis radova doktoranda, naslov predložene teme, podatke o predloženom mentoru i njegovim kompetencijama, obrazloženje teme i očekivani izvorni znanstveni doprinos predloženog istraživanja, procjenu troškova istraživanja te izjavu da nije prijavio doktorski rad s istovjetnom temom na drugome studiju Sveučilišta, odnosno na drugome sveučilištu.

Obrazac za prijavu teme doktorskog rada, DR.SC.-01, moguće je ispuniti samo putem OBAD-a (on-line baze doktoranada) na poveznici.

Postupnik odobravanja teme za stjecanje doktorata znanosti možete preuzeti ovdje.

Povjerenstvo za ocjenu teme čini tri ili pet članova koje imenuje Fakultetsko vijeće, pri čemu najmanje jedan član nije nastavnik na studiju niti je zaposlenik Fakulteta. Predloženi mentor ne može biti imenovan za člana povjerenstva.

Prijavljena tema brani se javno, pred povjerenstvom za ocjenu teme, drugim doktorandima i ostalim zainteresiranima. Povjerenstvo za ocjenu teme ocjenjuje izvornost znanstvenog doprinosa, financijsku i organizacijsku izvedivost istraživanja te kvalificiranost mentora.

Ocjenu teme potvrđuje Fakultetsko vijeće, Vijeće biomedicinskog područja te Senat Sveučilišta u Zagrebu.

Sva znanstvena istraživanja na ljudima i na biološkom materijalu humanog podrijetla, na pokusnim životinjama i drugom biološkom materijalu moraju biti u skladu s propisima te imati odobrenje Povjerenstva za etičnost eksperimentalnog rada Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta u skladu s Pravilnikom o radu Povjerenstva za etičnost eksperimentalnog rada Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta.