Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Obavijest o nastupnom predavanju - dr. sc. Tomislav Bokun

8.3.2023.

Temeljem članka 3. i 4. Odluke o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja te članka 24. Statuta Sveučilišta u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta, dekanica Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta daje

 

O B A V I J E S T

 

kojom se obavještavaju svi nastavnici, članovi Fakultetskog vijeća Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta, studenti Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta i svi ostali zainteresirani, da će

 

dr. sc. Tomislav Bokun

 

održati  nastupno predavanje na temu

 

Anemije

 

u ponedjeljak, 13. ožujka 2023. u 15 sati u predavaonici Hrvatskog liječničkog zbora, Šubićeva 9.

 

Nastupno predavanje pristupnika održat će se na predmetu Patofiziologija s patologijom, a u okviru natječaja za izbor u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docent, u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, polje kliničke medicinske znanosti, bez zasnivanja radnog odnosa.