Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Obavijest o nastupnom predavanju - dr. sc. Ivana Marinović

18.5.2023.

Temeljem članka 3. i 4. Odluke o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja te članka 24. Statuta Sveučilišta u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta, dekanica Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta daje

 

O B A V I J E S T

 

kojom se obavještavaju svi nastavnici, članovi Fakultetskog vijeća Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta, studenti Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta i svi ostali zainteresirani, da će

 

dr. sc. Ivana Marinović

 

održati  nastupno predavanje na temu

 

Analgetici i NSAR, posebnosti primjene

 

u utorak, 23. svibnja 2023. u 18 sati u Velikoj predavaonici, Ante Kovačića 1.

 

Nastupno predavanje pristupnice održat će se na predmetu Klinička farmacija s farmakoterapijom, a u okviru postupka izbora pristupnice u naslovnu docenticu, u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, polje farmacija, bez zasnivanja radnog odnosa.