Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Srebrenka Velčić

E-mail: svelcic@pharma.hr
Telefon: 01 4856 008
Adresa: Ured dekana

Profil

Tajnik Fakulteta rukovodi Dekanatom i usklađuje rad jedinica Dekanata, izrađuje nacrte općih akata Fakulteta, sudjeluje u radu Fakultetskog vijeća i fakultetskih povjerenstava, zastupa Fakultet pred sudom, prati sve promjene u zakonodavstvu te promjene općih akata koji utječu ili mogu utjecati na poslovanje Fakulteta.