Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

doc. dr. sc. Maja Bival Štefan

E-mail: mbival@pharma.hr
Telefon: 01 6394 794
Adresa: Zavod za farmakognoziju
Marulićev trg 20/II, 10000 Zagreb

doc. dr. sc. Maja  Bival Štefan

Profil

Maja Bival Štefan zaposlena je kao asistentica na Zavodu za farmakognoziju. Sudjeluje u izvođenju nastave iz kolegija diplomskog studija Farmakognozija 1 i 2 i Izolacija bioaktivnih prirodnih produkata.
Područje njezina znanstveno-istraživačkog interesa su biološki učinci fenolnih kiselina te biološki učinci i fitokemijska karakterizacija vrsta porodice Lamiaceae s posebnim naglaskom na endemične i subendemične vrste hrvatske flore.

Obrazovanje:

  • 2004. Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Diplomski studij farmacije, akademski stupanj: magistar farmacije

Radno iskustvo:

  • 2008.-danas: asistentica na Zavodu za farmakognoziju Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
  • 2004.-2008.: znanstvena novakinja na Zavodu za analitičku kemiju Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Boravci na stranim institucijama:

  • Listopad-prosinac 2010. Karl-Franzens-Universität u Grazu, Austrija

Projekti:

  • Suradnik na dva projekta Sveučilišta u Zagrebu: Biološki učinci i fitokemijska karakterizacija ljekovitog bilja s primjenom u tradicionalnoj medicini (2013.) i Istraživanje biomedicinskog potencijala sekundarnih biljnih metabolita (2014.)
  • Suradnik na dva projekta Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta RH: Interakcije galija (III) i željeza(III) s antiproliferativnim lijekovima (2004.-2008., broj projekta: 006-0061117-1243) i Bioaktivne prirodne tvari: izolacija, karakterizacija i biološki učinci (2007.-2012., broj projekta: 006-0061117-1238)

Nagrade i priznanja:

  • Stipendija Sveučilišta u Zagrebu tijekom studija kao jedan od najboljih studenata na godini.

Radovi uvršteni u Hrvatsku znanstvenu bibliografiju (CROSBI)