Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

doc. dr. sc. Lovorka Vujić

E-mail: lvujic@pharma.hr
Telefon: 01 6394 770
Adresa: Zavod za kemiju prehrane
Domagojeva 2, 10000 Zagreb

doc. dr. sc. Lovorka Vujić

Profil

dr. sc. Lovorka Vujić zaposlena je kao docentica na Zavodu za kemiju prehrane. Voditeljica je  kolegija „Biokemija prehrane“ za Studij medicinske biokemije i suradnica na kolegijima  „Zdravstvena ekologija“ i „Dijetoterapija“. Njezin znanstveni rad usmjeren je na razvoj funkcionalne hrane poboljšanih nutritivnih i protektivnih svojstava, a temelji se na istraživanjima mogućnosti korištenja različitih sirovina u kreiranju nove generacije nutraceutika.

OBRAZOVANJE

 • 2013. Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Poslijediplomski doktorski studij, akademski stupanj: doktor znanosti u području biomedicine i zdravstva
 • 2001. Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Diplomski studij medicinske biokemije, akademski stupanj: magistar medicinske biokemije

RADNO ISKUSTVO

 • 2015.-danas: docentica na Zavodu za kemiju prehrane Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • 2013.-2015: viša asistentica na Zavodu za kemiju prehrane Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • 2003.-2013.: asistentica na Zavodu za kemiju prehrane Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • 2003.: „Kemolab“ d.o.o.-laboratorijska oprema i dijagnostički testovi
 • 2001./2002.: Sveučilišna klinika za dijabetes, endokrinologiju i bolesti metabolizma „Vuk Vrhovac“ (pripravnički staž)

PROJEKTI

 • Suradnica na  projektu HRZZ „Održivi razvoj inovacije u hrani – valorizacija otpada masline“ (broj projekta: IUP-2014-09-9143, 2015.-2018.)
 • Suradnik na dva znanstvena projekta Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske: Konditorski proizvodi na bazi cerealija: nutritivno-tehnološka istraživanja, br. 006621 (2002.-2006.) i Funkcionalna hrana-dijetetski proizvodi na bazi žitarica, br. 006-1130475-0159 (2007.-2013.)

ČLANSTVA U PROFESIONALNIM UDRUGAMA/DRUŠTVIMA

 • Članica Hrvatske komore medicinskih biokemičara (2003. – danas)

OSTALO

 • 2003. – položen stručni ispit

Radovi uvršteni u Hrvatsku znanstvenu bibliografiju (CROSBI)