Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Katarina Lale

E-mail: klale@pharma.hr
Telefon: 01 6394 413
Adresa: Studentska poslovnica
Ante Kovačića 1

Katarina Lale

Profil

Voditelj pododsjeka u Dekanatu za pripremu i praćenje Fakultetskog vijeća priprema sjednice Fakultetskog vijeća i ostalih fakultetskih povjerenstava (priprema materijala, analiza i statistika), vodi zapisnik, brine o izradi odluka Fakultetskog vijeća i fakultetskih povjerenstava, pomaže u pripremi i provođenju javne nabave te obavlja i druge poslove utvrđene općim aktima Fakulteta.