Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Pravo na pristup informacijama

  1. Odluka o određivanju službenika za informiranje
  2. Odluka o Upisniku o zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija
  3. Zahtjev za pristup informacijama
  4. Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije
  5. Zahtjev za ponovnu uporabu informacija
  6. Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu
  7. Plan savjetovanja s javnošću za 2023. godinu.
  8. IV. Izmjena Plana savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za 2022. godinu

 

Službenik za informiranje: Maja Čamber mag. iur. 
E-MAIL: dekanat@pharma.hr