Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

dopusnice integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija

  1. Dopusnica integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Farmacija
  2. Dopusnica integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Medicinska biokemija

dopusnica poslijediplomskog doktorskog sveučilišnog studija

  1. Dopusnica poslijediplomskog doktorskog sveučilišnog studija Farmaceutsko-biokemijske znanosti

dopusnice poslijediplomskih specijalističkih studija

  1. Dopusnica poslijediplomskog specijalističkog studija Dermatofarmacija i kozmetologija
  2. Dopusnica poslijediplomskog specijalističkog studija Farmakogenomika Novi pristup optimiranju liječenja
  3. Dopusnica poslijediplomskog specijalističkog studija Klinička farmacija
  4. Dopusnica poslijediplomskog specijalističkog studija Medicinska biokemija i laboratorijska medicina
  5. Dopusnica poslijediplomskog specijalističkog studija Molekularna dijagnostika
  6. Dopusnica poslijediplomskog specijalističkog studija Razvoj lijekova
  7. Dopusnica poslijediplomskog specijalističkog studija studijskog programa Toksikologija