Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Organska kemija

Godina učenja: 2. godina
Semestar: 3.
Broj ECTS bodova: 11,5
Ciljevi predmeta: Upoznati opće principe organske kemije, osnove stereokemije, organske analize (spektroskpije), temeljne mehanizme reakcija, te najvažnije nukleofilne i elektrofilne reakcije.
Preduvjeti: Upis predmeta: Za upis predmeta potrebna je položena Opća kemija sa stehiometrijom. Polaganje predmeta: nema.
Ishodi učenja: Nakon položenog ispita student će moći:
  1. Opisati veze koje tvore organske molekule, klasificirati organske spojeve i imenovati ih;
  2. Prepoznati stereokemijska svojstva molekula i analizirati utjecaj sterokemije na reaktivnost;
  3. Procijeniti kiselost/bazičnost organskih molekula te opisati elektronske efekte koji ih određuju;
  4. Identificirati jednostvne molekule analizom pripadajućih NMR i žIr-spektara;
  5. Predvidjeti produkte jednostavnih reakcija nukleofile adicije i supstitucije na karbonilnu skupinu, nukleofilne supstitucije na zasićeni ugljikov atom, eliminacijskih i adicijskih reakcija te reakcija elektrofilne supstitucije;
  6. Analizirati temeljne reakcijske mehanizme te ukazati na strukturne i elektronske karakteristike supstrata koji na njih utječu;
  7. Predlagati i planirati sinteze jednostavnih organskih spojeva;
  8. Sintetizirati organske spojeve.

Sadržaj predmeta:

Opis predmeta - Studij farmacije

Opis predmeta - Studij medicinske biokemije

Nastavnici

Tit. Ime i prezime
prof. dr. sc. Olga Kronja Redoviti profesor u trajnom zvanju Voditelj
prof. dr. sc. Valerije Vrček Redoviti profesor u trajnom zvanju Voditelj
izv. prof. dr. sc. Sandra Jurić Izvanredni profesor Voditelj
izv. prof. dr. sc. Bernard Denegri Izvanredni profesor Voditelj
doc. dr. sc. Mirela Matić Docent
Marijan Marijan