Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Magistralna receptura

Godina učenja: 4. godina
Semestar: 8.
Broj ECTS bodova: 4,5
Ciljevi predmeta: Cilj kolegija je steći znanje i vještine u području propisivanja, izdavanja i čuvanja lijekova te izrade magistralnih pripravaka. Stečena znanja i vještine osiguravaju podlogu za predmete Ljekarnička skrb, Stručna praksa II i Stručno osposobljavanje ljekarnika.
Preduvjeti: Preduvjet za upis: potrebno je odslušano Oblikovanje lijekova
Preduvjet za polaganje: potrebo je položeno Oblikovanje lijekova

Ishodi učenja: Nakon odslušanog kolegija i položenog ispita student će moći/biti u stanju:
  1. Navesti i opisati osnovne aktivnosti koje obuhvaća promet lijekova na malo te nabrojiti i objasniti temeljne propise vezane uz propisivanje i izdavanje lijekova u ljekarni;
  2. Analizirati ispravnost propisanog recepta s posebnim osvrtom na ispravnost propisane doze lijeka i odsustvo farmaceutski značajnih interakcija među sastavnicama pripravka te njegovu usklađenost s važećim pravilnicima i ostalim pozitivnim propisima iz struke;
  3. Izraditi, pravilno označiti i izdati magistralni pripravak u prikladnom pakiranju poštujući pravila dobre laboratorijske prakse i ostale pozitivne propise iz struke te uputiti pacijenta u ispravan način primjene pripravka;
  4. Navesti i objasniti osnovne principe prilagodbe doze lijeka s obzirom na dob, stupanj oboljenja i fizičko-psihološki status bolesnika te samostalno izraditi magistralni pripravak odgovarajuće kakvoće iz postojećeg gotovog ljekovitog oblika.

Sadržaj predmeta:

Opis predmeta - Studij farmacije

Nastavnici

Tit. Ime i prezime
izv. prof. dr. sc. Mario Jug Izvanredni profesor Voditelj
izv. prof. dr. sc. Željka Vanić Izvanredni profesor Voditelj
Zora Rukavina Asistent – znanstveni novak