Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Biofarmacija s farmakokinetikom

Godina učenja: 3.
Semestar: 6.
Broj ECTS bodova: 5.
Ciljevi predmeta: Student će upoznati osnove biofarmacije i razumjeti povezanost procesa apsorpcije, raspodjele, metabolizma i eliminacije lijeka s učinkovitošću i sigurnošću primjene lijeka; razumjet će ovisnost ishoda liječenja o farmaceutskom obliku, mjestu primjene i režimu doziranja lijeka. Stečena znanja i vještine osiguravaju podlogu za predmete Oblikovanje lijekova, Farmakologija, Klinička farmacija s farmakoterapijom, Ljekarnička skrb i Stručno osposobljavanje za ljekarnike.
Preduvjeti: Preduvjet za upis: potrebna je odslušana Farmaceutika
Preduvjet za polaganje: potrebna je položena Farmaceutika

Ishodi učenja: Nakon položenog ispita student će moći/biti u stanju:
  1. Povezati procese apsorpcije, raspodjele, metabolizma i eliminacije lijeka s učinkovitošću i sigurnošću primjene lijeka;
  2. Navesti različite putove primjene lijekova te objasniti mogućnosti i ograničenja svakog od njih;
  3. Diskutirati ovisnost ishoda liječenja o farmaceutskom obliku, mjestu primjene lijeka i režimu doziranja;
  4. Računski odrediti apsolutnu i relativnu bioraspoloživost lijeka;
  5. Računski odrediti (preporučiti) režim jednokratnog/višekratnog intravenskog/oralnog doziranja lijeka poznatih farmakokinetičkih parametara;
  6. Računski odrediti koncentraciju lijeka u krvi pri jednokratnoj/višekratnoj intravenskoj/oralnoj primjeni lijeka prije/nakon postizanja stanja dinamičke ravnoteže.

Sadržaj predmeta:

Opis predmeta - Studij farmacije

Nastavnici

Tit. Ime i prezime
prof. dr. sc. Jelena Filipović-Grčić Redoviti profesor u trajnom zvanju Voditelj
izv. prof. dr. sc. Anita Hafner Izvanredni profesor Voditelj
izv. prof. dr. sc. Jasmina Lovrić Izvanredni profesor Voditelj
izv. prof. dr. sc. Ivan Pepić Izvanredni profesor