Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Obavijest o nastupnom predavanju - dr. sc. Andrea Hulina Tomašković

19.11.2021.

Temeljem članka 3. i 4. Odluke o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja te članka 24. Statuta Sveučilišta u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta, dekanica Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta daje

 

O B A V I J E S T

 

kojom se obavještavaju svi nastavnici, članovi Fakultetskog vijeća Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta, studenti Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta i svi ostali zainteresirani, da će

 

dr. sc. Andrea Hulina Tomašković

 

održati  nastupno predavanje s temom

 

Koncept tekuće biopsije u molekularnoj dijagnostici

 

u srijedu, 24. studenoga 2021. u 10 sati u Maloj predavaonici, Domagojeva 2.

 

Nastupno predavanje pristupnica održava vezano za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta na Sveučilištu u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu, u okviru predmeta: „Molekularna dijagnostika“.