Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Dekanat

Radno vrijeme: 8:00-16:00 sati
Tel. 01 3861 470
E-mail: dekanat@pharma.hr

UPRAVA FAKULTETA

DEKANICA
prof. dr. sc. Jasmina Lovrić
E-mail: jlovric@pharma.hr
 
PRODEKANICA ZA STUDENTE I STUDIJSKE PROGRAME​
izv. prof. dr. sc. Cvijeta Jakobušić Brala
E-mail: cjakobus@pharma.hr
 
PRODEKANICA ZA ZNANOST I ISTRAŽIVANJE​
prof. dr. sc. Zrinka Rajić
E-mail: zrajic@pharma.hr
 
PRODEKAN ZA POSLOVANJE I FANACIJE:
izv. prof. dr. sc. Ivan Pepić
E-mail: ipepic@pharma.hr

DEKANSKI KOLEGIJ U UŽEM SASTAVU: 
 

DEKANSKI KOLEGIJ U ŠIREM SASTAVU: 
 

STRUČNA SLUŽBA DEKANAT

TAJNICA FAKULTETA
Srebrenka Velčić, dipl. iur.

STRUČNA SAVJETNIK ZA PRAVNE POSLOVE
Filip Has, mag. iur.

VODITELJ PODODSJEKA
 

ADMINISTRATIVNE REFERENTICE
Sanja Kraljević

Studentska poslovnica

Jedinica za financije i računovodstvo

Jedinica za kadrovske i opće poslove

Jedinica za održavanje i osiguranje zgrada

Jedinica za informatičku potporu

Centralno skladište kemikalija