Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Doktorski rad

Poslijediplomski doktorski studij završava obranom doktorskog rada.

Doktorski rad treba biti izvorni i samostalni znanstveni rad, a po metodologiji obrade i stupnju doprinosa znanosti prikladan za utvrđivanje doktorandove sposobnosti da kao samostalni istraživač djeluje u znanstvenoj zajednici.

Doktorski rad izrađen u okviru doktorskoga studija na Fakultetu može biti napisan u obliku a) monografije ili b) skupa prethodno objavljenih znanstvenih radova popraćen kritičkim preglednim poglavljem, koje se sastoji od uvoda, rasprave, zaključka i iscrpnog pregleda relevantne literature (tzv. skandinavski model) (Pravilnik o doktorskim studijima na Sveučilištu u Zagrebu, članak 14.).

Doktorski rad može biti pisan na hrvatskom ili stranom jeziku u skladu s člankom 15. Pravilnika o doktorskim studijima na Sveučilištu u Zagrebu.

Izgled doktorskoga rada propisan je u Uputama za izradu doktorskog rada, obrazac DR.SC.-08. 

Postupak ocjene doktorskoga rada propisan je Pravilnikom o doktorskim studijima, člankom 17., stavcima 1. – 9. Doktorski rad ocjenjuje stručno povjerenstvo koje imenuje Fakultetsko vijeće Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta. Stručno povjerenstvo čine tri ili pet članova izabranih u najmanje znanstveno-nastavno zvanje docent ili znanstveno zvanje znanstvenog suradnika. Najmanje jedan član stručnoga povjerenstva nije zaposlenik Fakulteta. Mentor ne može biti imenovan za člana stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskoga rada.

Stručno povjerenstvo ispunjava izvještaj o ocjeni doktorskog rada (obrazac DR.SC.-10) i dostavlja ga u Studentsku poslovnicu u elektroničkom i tiskanom obliku u dva primjerka. Studentska poslovnica s ostalom dokumentacijom proslijeđuje ocjenu Znanstvenom povjerenstvu Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta. Znanstveno povjerenstvo predlaže povjerenstvo za obranu doktorskog rada. Ocjenu doktorskog rada potvrđuje Fakultetsko vijeće i imenuje povjerenstvo za obranu.