Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Natječaj za dodjelu Rektorovih nagrada za akademsku godinu 2022./2023.

3.3.2023.

Na temelju odredbi članka 13. Statuta i odredbi članka 2. Pravilnika o dodjeli Rektorove nagrade rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Stjepan Lakušić raspisao je Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade za akademsku godinu 2021./2022. Tekst natječaja dostupan je na poveznici http://www.unizg.hr/fileadmin/rektorat/Novosti_press/Vijesti_velike/Rektorova_nagrada/2022_23_Natjecaj_za_dodjelu_Rektorove_nagrade.pdf. Prijava radova za Rektorovu nagradu obavlja se popunjavanjem odgovarajućih obrazaca na mrežnim stranicama Sveučilišta u Zagrebu, putem poveznice http://www.unizg.hr/rektorova/.

Studenti mogu pristupiti ovoj aplikaciji svojim AAI@EduHr elektroničkim identitetom.
Rok za prijavu na Natječaj je do petka 28. travnja 2023. do 16 sati..

 

Ispis cijelog prijavljenog rada u dva primjerka, potpisano obrazloženje mentora na obrascu generiranom putem mrežnih stranica Sveučilišta i ako je potrebno, suglasnost Povjerenstva za etičnost eksperimentalnog rada FBF-a studenti trebaju dostaviti u Dekanat Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta petka 28. travnja 2023. do 16 sati. U isto vrijeme, elektroničku verziju rada i svih popratnih dokumenata kandidati trebaju dostaviti na adresu elektroničke pošte Povjerenstva za studentske i diplomske nagrade (diplomskiradovi@pharma.hr).

 

Pravilnik o dodjeli Rektorove nagrade te kriteriji izvrsnosti po kojima će se vrednovati zaprimljeni studentski radovi nalaze se na mrežnim stranicama Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta pod odjeljkom DOKUMENTI, Akti Sveučilišta i Rektorskog zbora, Akti značajni za studente, odnosno Akti Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Pravilnici, Akti značajni za studente.

Upute za pisanje i tehničko opremanje radova nalaze se kao Prilog 2 unutar Pravilnika o dodjeli Rektorove nagrade koji je dostupan na poveznici http://www.unizg.hr/fileadmin/rektorat/Istrazivanja/Znanstvena_postignuca/Nagrade/Rektorova/2023_Pravilnik_o_dodjeli_Rektorove_nagrade_-_procisceni_tekst.pdf. Dodatne informacije o sadržaju pojedinih poglavlja studenti mogu naći u uputama za pisanje diplomskog rada koje su objavljene na Merlin sučelju za e-učenje, u kolegiju Diplomski rad.

 

Od ove godine, ponovno se uvodi novčana nagrada, ali samo u kategoriji (a) koja se odnosi na individualni znanstveno-istraživački rad. Više detalja dostupno je na poveznici http://www.unizg.hr/fileadmin/rektorat/Istrazivanja/Znanstvena_postignuca/Nagrade/Rektorova/2023_Odluka_Senata_o_dodjeli_novcane_nagrade.pdf.

 

Napominjemo da su svi studenti i studentske udruge koji se prijavljuju na Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade dužni Povjerenstvu za studentske i diplomske radove dužni dostaviti kompletnu dokumentaciju, kao što je navedeno u uputi. To se naročito odnosi na prijave u kategorijama (e) i (f). Ukoliko se u navedenim rokovima ne Povjerenstvu ne dostavi kompletna dokumentacija, Fakultet neće podržati navedene prijave.