Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Pravilnik o zaštiti od požara

26.1.2017.

Na temelju članka 21. stavka 1. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“ br. 92/10) i odredbi Pravilnika o sadržaju općeg akta iz područja zaštite od požara („Narodne novine“ br. 116/11) te članka 31. Statuta Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta, na prijedlog dekana,  Fakultetsko vijeće Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na 4. sjednici u akademskoj  2016./2017. održanoj 25. siječnja 2017. godine usvojilo je tekst Pravilnika o zaštiti od požara te je dana 26. siječnja 2017. godine objavljen na oglasnoj ploči Fakulteta i mrežnoj stranici Fakulteta, kako bi istekom osam dana od dana objave stupio na snagu.