Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

NATJEČAJ za upis studenata na doktorski studij “Farmaceutsko-biokemijske znanosti“ u akademskoj godini 2017./2018.

7.7.2017.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

FARMACEUTSKO-BIOKEMIJSKI FAKULTET

raspisuje

N A T J E Č A J

za upis studenata na doktorski studij “Farmaceutsko-biokemijske znanosti“

u akademskoj godini 2017./2018.

 

 

 1. Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Ante Kovačića 1, 10 000 Zagreb, upisuje studente na sveučilišni doktorski studij “Farmaceutsko-biokemijske znanosti“  za stjecanje akademskog stupnja doktora znanosti , dva modula: „Farmacija“ i „Medicinska biokemija“.

 Više informacija: http://fbf.s2.novenaweb.info/hr/studij-i-studiranje/poslijediplomski-doktorski-studij/

 1. Student ima pravo završiti studij u roku od osam (8) godina.
 2. Studij mogu upisati pristupnici koji su:
 • završili sveučilišni dodiplomski ili sveučilišni preddiplomski i diplomski ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij u području biomedicine, prirodnih znanosti i biotehničkih znanosti,
 • jednakost prethodno stečenog obrazovanja u inozemstvu utvrđuje se u postupku priznavanja inozemnog obrazovanja u svrhu nastavka obrazovanja u RH, u skladu sa Zakonom o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (NN 158/03, 198/03, 138/06, 45/11). Više informacija: http://fbf.s2.novenaweb.info/hr/upisi/akademsko-priznavanje-kvalifikacija/
 1. Broj slobodnih mjesta: 20 ukupno (zajedno za državljane RH, EU (EGP) te državljane trećih država).
 2. Visina školarine: 20.000,00 kuna po akademskoj godini, a za državljane trećih država 25.000,00 kuna po akademskoj godini. Troškovi prijave i upisa iznose: 300,00 kuna.
 3. Kriterij za odabir:
 • uspjeh na studiju, na način da pravo upisa mogu ostvariti pristupnici čiji je prosjek ocjena na prethodnoj razini studija najmanje 3,5. Iznimno, pristupnici s prosjekom ocjena manjim od 3,5 mogu također kandidirati za upis na studij uz dodatni uvjet najmanje dvije preporuke osoba u znanstveno-nastavnom zvanju ili znanstvenom zvanju. Takav pristupnik dužan je u prijavi navesti kontakt osoba za koje smatra da su voljne dati preporuku uz jasno naznačenu okolnost, aktivnost na kojoj se temelji traženje pojedine preporuke. Pristupnik nije dužan dostaviti i preporuke, već će to pisanim putem zatražiti Fakultet. Navedeni kontakti ne smiju biti osobe koje su pristupniku dale preporuku putem propisanog obrasca za preporuke, koje su dužni dostaviti svi pristupnici.
 • objavljen ili prihvaćen za objavljivanje rad u znanstvenom časopisu,
 • prijedlog o području istraživanja,
 • pokazano zanimanje za znanstveno istraživanje,
 • nagrade i priznanja,
 • specijalistički studij ili stručne specijalizacije,
 • dvije preporuke,
 • znanje engleskog jezika.

Kandidati  moraju imati mogućega mentora, a za konačni upis na doktorski studij nužna je njegova pisana suglasnost. Mentor mora imati najmanje tri znanstvene publikacije iz područja doktorskog rada kandidata te ispunjavati i druge uvjete Sveučilišta u Zagrebu za mentore na doktorskim studijima.

Razgovor s pristupnikom obvezan je sastavni dio upisnog postupka.

 

 1. Pristupnici moraju priložiti:
 • popunjeni on-line obrazac za prijavu na studij,
 • motivacijski esej,
 • kratki životopis s popisom objavljenih znanstvenih i stručnih radova,
 • preslika diplome (original na uvid)/rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije,
 • prijepis ocjena, odnosno kontakt osoba za preporuke
 • preslika domovnice ili odgovarajućeg dokumenta za strane državljane,
 • potvrdu ustanove ili osobno potpisan obrazac izjave o plaćanju školarine,
 • izbor mogućega mentora  te prijedlog o području istraživanja (obrazac
 • kandidati strani državljani dužni su priložiti potvrdu o poznavanju hrvatskog ili engleskog jezika,
 • dodatne preporuke, minimalno dvije (obrazac za preporuke),
 • dokaz o znanju engleskog jezika.

Strani studenti koji će upisati doktorski studij imaju obvezu uplatiti zdravstveno osiguranje i osiguranje u slučaju nesreće.

 

On-line prijava na obrascu: http://refer.pharma.hr:9080/prijave/

Ostala dokumentacija dostavlja se na adresu: Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Ante Kovačića 1, 10 000 Zagreb (s naznakom: za natječaj na doktorski studij “Farmaceutsko-biokemijske znanosti“).

Prijave koje nisu u skladu s uputama ili nisu potpune neće se uzimati u obzir.

 

Rok za podnošenje prijava: 16. listopada 2017. godine. Iznimno, omogućit će se naknadna prijava uz posebno pisano obrazloženje, po istovjetnim kriterijima uz istovjetne priloge. Naknadna prijava uzet će se u razmatranje isključivo u slučaju upisa manje od 20 studenata.

 

Imena izabranih pristupnika i njihove kvalifikacije, nakon potvrde Fakultetskog vijeća, javno se objavljuju na internetskoj stranici studija.

Ako se za studij ne prijavi dovoljan broj kandidata, Fakultet zadržava pravo da za ovu akademsku godinu ne izvodi nastavu tog studija.

 

Propisani obrasci te sve obavijesti nalaze se na mrežnoj stranici Fakulteta:

Pobliže obavijesti moguće je dobiti na e-mail: mstefan@pharma.hr ili na telefon: 01 4818 302.

Pojmovi koji se koriste u ovom Natječaju koji imaju rodni značaj, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.