Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

NATJEČAJ

21.9.2017.

Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet raspisuje

 

 

N A T J E Č A J

 

  1. za izbor jednog poslijedoktoranda na znanstveno-istraživačkom projektu HRZZ IP-2016-06-3672: „Glikozilacija alfa kiselog glikoproteina - put prema personaliziranoj terapiji” na Zavodu za opću i anorgansku kemiju, u punom radnom vremenu, na određeno vrijeme od pet mjeseci