Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

NATJEČAJ

14.7.2017.

Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet raspisuje

 

 

N A T J E Č A J

 

  1. za izbor jednog poslijedoktoranda na znanstveno-istraživačkom projektu HRZZ IP-09-2014-1501: „Dizajniranje, sinteza i evaluacija derivata primakina, vorinostata i sorafeniba kao potencijalnih citostatika” na Zavodu za farmaceutsku kemiju, u punom radnom vremenu, na određeno vrijeme od dvije godine